רשימת משתתפים

קבוצהמספר רץשם משפחהשם פרטימגדראגודהמקצה
2RUN1שלאיןאיריסfemale2RUN5X5 קמ שליחים מעורב
2RUN2אביטןמיטלfemale2RUN5X5 קמ שליחים מעורב
2RUN3שמואליאריאלmale5X5 קמ שליחים מעורב
2RUN4שטיגאריאלfemale5X5 קמ שליחים מעורב
2RUN5וילנרפיניmale2RUN5X5 קמ שליחים מעורב
Cisco 11קמפלערןmaleהפועל רצים בעבודה סיסקו5X5 קמ שליחים מעורב
Cisco 12זמורהאיילmaleהפועל רצים בעבודה סיסקו5X5 קמ שליחים מעורב
Cisco 13זילברמןאנהfemaleהפועל רצים בעבודה5X5 קמ שליחים מעורב
Cisco 14רוזנבאוםמיכאלmaleCisco 15X5 קמ שליחים מעורב
Cisco 15יעקובוביץשרוןmaleהפועל רצים בעבודה סיסקו5X5 קמ שליחים מעורב
Cisco 21פרידמןישראלmaleהפועל רצים בעבודה סיסקו5X5 קמ שליחים מעורב
Cisco 22אופנרשלמהmaleהפועל רצים בעבודה סיסקו5X5 קמ שליחים מעורב
Cisco 23פיניקאביטלfemaleהפועל רצים בעבודה סיסקו5X5 קמ שליחים מעורב
Cisco 24מרוםנועםmaleהפועל רצים בעבודה סיסקו5X5 קמ שליחים מעורב
Cisco 25וקסמןשלומיmaleהפועל רצים בעבודה סיסקו5X5 קמ שליחים מעורב
gam2be 1עמברמיטלfemalegam2be 5X5 ק"מ שליחים מעורב
gam2be 2חצבגוליmalegam2be 5X5 ק"מ שליחים מעורב
gam2be 3הרריהלהfemalegam2be5X5 ק"מ שליחים מעורב
gam2be 4ברקאישגיאmalegam2be 5X5 ק"מ שליחים מעורב
gam2be 5גלרעידןmalegam2be5X5 ק"מ שליחים מעורב
Jackson Five1נחלאוןmale5X5 ק"מ שליחים גברים
Jackson Five2היישטיין אטיאסטימורfemale5X5 ק"מ שליחים גברים
Jackson Five3כץ זהרעדיfemale5X5 ק"מ שליחים גברים
Jackson Five4קלמירוניmale5X5 ק"מ שליחים גברים
Jackson Five5שגיאאסףmale5X5 ק"מ שליחים גברים
Team Z1אמרהגירמהmaleהפ. אתלטי אורן השרון5X5 קמ שליחים גברים
Team Z2פטנהמוקטmale5X5 קמ שליחים גברים
Team Z3עלמיהאיימרוmaleהפ. אתלטי אורן השרון5X5 קמ שליחים גברים
Team Z4דניאלמולוסאוmaleהפ. אתלטי אורן השרון5X5 קמ שליחים גברים
Team Z5גואדהאגזהmaleעמק חפר5X5 קמ שליחים גברים
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'1רלבגיונתןmale5X5 קמ שליחים מעורב
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'2מישרטל female5X5 קמ שליחים מעורב
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'3חגאגטלmale5X5 קמ שליחים מעורב
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'4אהרנסוןגיאmale5X5 קמ שליחים מעורב
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'5פורתאוריmale5X5 קמ שליחים מעורב
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' - קבוצה 21שלוםרןmale5X5 קמ שליחים מעורב
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' - קבוצה 22 גוטמןשיראלfemale5X5 קמ שליחים מעורב
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' - קבוצה 23יאירימורfemale5X5 קמ שליחים מעורב
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' - קבוצה 24אנג'ל כץנסיmale5X5 קמ שליחים מעורב
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' - קבוצה 25לנדאוירוןmale5X5 קמ שליחים מעורב
אסם 11כרמיעומרmaleאסם5X5 קמ שליחים מעורב
אסם 12שבתאייאירmaleאסם5X5 קמ שליחים מעורב
אסם 13קדםשחרmaleאסם5X5 קמ שליחים מעורב
אסם 14מונטרמאיהfemaleאסם5X5 קמ שליחים מעורב
אסם 15וינישמיקיfemaleאסם5X5 קמ שליחים מעורב
אסם 21ניסיםקרןfemaleאסם5X5 קמ שליחים מעורב
אסם 22מרטונוביץזהבהfemaleאסם5X5 קמ שליחים מעורב
אסם 23בירן סובולעדיfemaleאסם5X5 קמ שליחים מעורב
אסם 24סירוסאריהmaleאסם5X5 קמ שליחים מעורב
אסם 25כהןרועיmaleאסם5X5 קמ שליחים מעורב
אריות בטבע1שטייןנתיmale5X5 ק"מ שליחים גברים
אריות בטבע2דודמשהmale5X5 ק"מ שליחים גברים
אריות בטבע3מוזס פינקלשטייןיאירmaleערב5X5 ק"מ שליחים גברים
אריות בטבע4יוספוברוניתfemaleTeva Get In Shape5X5 ק"מ שליחים גברים
אריות בטבע5דואניסקוביmaleטבע5X5 ק"מ שליחים גברים
אשרינו1אשריהודהmale5X5 קמ שליחים גברים
אשרינו2אדלרישראלmale5X5 קמ שליחים גברים
אשרינו3אברהמידורmale5X5 קמ שליחים גברים
אשרינו4אשרמשהmale5X5 קמ שליחים גברים
אשרינו5שטריתשמעוןmale5X5 קמ שליחים גברים
בי"ס חורשה לילדים אוטיסטים1שפיזיוהfemaleבי"ס חורשה לילדים אוטיסטים5X5 קמ שליחים מעורב
בי"ס חורשה לילדים אוטיסטים2סואעדחוסייןmale5X5 קמ שליחים מעורב
בי"ס חורשה לילדים אוטיסטים3עמררויטלfemale5X5 קמ שליחים מעורב
בי"ס חורשה לילדים אוטיסטים4רוזנבאוםרויתfemale5X5 קמ שליחים מעורב
בי"ס חורשה לילדים אוטיסטים5ברימראילתfemale5X5 קמ שליחים מעורב
גילאי-דותן1דותןברקmale5X5 קמ שליחים מעורב
גילאי-דותן2גילאי דותןעדיfemale5X5 קמ שליחים מעורב
גילאי-דותן3גילאי דותןשרוןfemale5X5 קמ שליחים מעורב
גילאי-דותן4גילאי דותןרועיmale5X5 קמ שליחים מעורב
גילאי-דותן5גילאי דותןאלוןmale5X5 קמ שליחים מעורב
האריות של אריה 1גולדשטייןטלmaleלרוץ עם אריה גמליאל5X5 קמ שליחים גברים
האריות של אריה 2סטוןרלףmaleלרוץ עם אריה גמליאל5X5 קמ שליחים גברים
האריות של אריה 3מורחגיmaleלרוץ עם אריה גמליאל5X5 קמ שליחים גברים
האריות של אריה 4פרוידגביmaleלרוץ עם אריה גמליאל5X5 קמ שליחים גברים
האריות של אריה 5עופרייוניmaleאריה גמליאל5X5 קמ שליחים גברים
האריות של אריה 2 1גולדברגבועזmaleלרוץ עם אריה גמליאל5X5 קמ שליחים מעורב
האריות של אריה 2 2סרייעלfemaleלרוץ עם אריה גמליאל5X5 קמ שליחים מעורב
האריות של אריה 2 3נדבגליfemaleלרוץ עם אריה גמליאל5X5 קמ שליחים מעורב
האריות של אריה 2 4 צפרדוריתfemaleלרוץ עם אריה גמליאל5X5 קמ שליחים מעורב
האריות של אריה 2 5סדןאורליfemaleלרוץ עם אריה גמליאל5X5 קמ שליחים מעורב
הלביאות של אריה1גולןרוניתfemale5X5 ק"מ שליחים גברים
הלביאות של אריה2מצנעשירליfemaleהפועל רצים בעבודה טבע5X5 ק"מ שליחים גברים
הלביאות של אריה3מרקוביץניריתfemale5X5 ק"מ שליחים גברים
הלביאות של אריה4ציוניאילהfemaleהפועל רצים בעבודה טבע5X5 ק"מ שליחים גברים
הלביאות של אריה5רוגעהרןmale5X5 ק"מ שליחים גברים
הלביאות של אריה21שרטוביעלfemaleteva get in shape5X5 קמ שליחים נשים
הלביאות של אריה22רוזנברגחןfemale5X5 קמ שליחים נשים
הלביאות של אריה23שטייןאתיfemale5X5 קמ שליחים נשים
הלביאות של אריה24גולדנברגאולגהfemale5X5 קמ שליחים נשים
הלביאות של אריה25חבהשמחהfemaleteva get in shape5X5 קמ שליחים נשים
הפטרושקות1דננברגתובלmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
הפטרושקות2פטרושקהענתfemale5X5 ק"מ שליחים מעורב
הפטרושקות3פטרושקהאורניmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
הפטרושקות4פרושיניצןmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
הפטרושקות5פרושיניליfemale5X5 ק"מ שליחים מעורב
חכ''פ1סיוןמיטבmale5X5 קמ שליחים גברים
חכ''פ2חכמיעומריmale5X5 קמ שליחים גברים
חכ''פ3סווידינועםmale5X5 קמ שליחים גברים
חכ''פ4כהןיובלmale5X5 קמ שליחים גברים
חכ''פ5אזולאיאיתמרmale5X5 קמ שליחים גברים
חמש אצבעות1ברטליוניmale5X5 ק"מ שליחים גברים
חמש אצבעות2מנחםעמירmale5X5 ק"מ שליחים גברים
חמש אצבעות3סבלייבאמילmale5X5 ק"מ שליחים גברים
חמש אצבעות4גורשחקmale5X5 ק"מ שליחים גברים
חמש אצבעות5לוייואלmale5X5 ק"מ שליחים גברים
טבע 11דקלמיכלfemaleהפועל רצים בעבודה טבע5X5 ק"מ שליחים נשים
טבע 12ברקריןfemaleהפועל רצים בעבודה טבע5X5 ק"מ שליחים נשים
טבע 13בן זאבקריןfemaleהפועל רצים בעבודה טבע5X5 ק"מ שליחים נשים
טבע 14פחימהאילנהfemaleהפועל רצים בעבודה טבע5X5 ק"מ שליחים נשים
טבע 15מולגןסיגלfemaleהפועל רצים בעבודה טבע5X5 ק"מ שליחים נשים
טבע 21רוקחעמיצורmaleהפועל רצים בעבודה טבע5X5 ק"מ שליחים גברים
טבע 22מוסקוביץאסףmaleהפועל רצים בעבודה טבע5X5 ק"מ שליחים גברים
טבע 23מנחםאליהוmaleהפועל רצים בעבודה טבע5X5 ק"מ שליחים גברים
טבע 24לובצ'יקערןmaleהפועל רצים בעבודה טבע5X5 ק"מ שליחים גברים
טבע 25זיסוגילmaleהפועל רצים בעבודה טבע5X5 ק"מ שליחים גברים
ימ"ז דרום1דרעידודוmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים
ימ"ז דרום2כהןאדירmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים
ימ"ז דרום3כהןרחמיםmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים
ימ"ז דרום4ליג'יאליmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים
ימ"ז דרום5דסטהמיקיmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים
לרוץ לחיים1הורסקיעמיתmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
לרוץ לחיים2גמליאלאהדmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
לרוץ לחיים3קהת ארביבגבריאלmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
לרוץ לחיים4אברהםלירוןmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
לרוץ לחיים5מורשיfemale5X5 ק"מ שליחים מעורב
לרוץ עם הלב1קץדליהfemaleלרוץ עם הלב5X5 קמ שליחים מעורב
לרוץ עם הלב2איבגיקרןfemaleלרוץ עם הלב5X5 קמ שליחים מעורב
לרוץ עם הלב3איבגישלומיmaleלרוץ עם הלב5X5 קמ שליחים מעורב
לרוץ עם הלב4לויןמיכלfemaleלרוץ עם הלב5X5 קמ שליחים מעורב
לרוץ עם הלב5אגמוןקרןfemaleלרוץ עם הלב5X5 קמ שליחים מעורב
מכבי "הישגים" ראשון1ויינגרטןאירינהfemaleהשגים מערב ראשל"צ5X5 קמ שליחים מעורב
מכבי "הישגים" ראשון2דמליןעומריmale5X5 קמ שליחים מעורב
מכבי "הישגים" ראשון3ליכטמןאיתןmaleמכ. השגים ראשל"צ5X5 קמ שליחים מעורב
מכבי "הישגים" ראשון4דוגדקואולגהfemaleמכ. השגים ראשל"צ5X5 קמ שליחים מעורב
מכבי "הישגים" ראשון5בחמנדסבטלנהfemaleמכ. השגים ראשל"צ5X5 קמ שליחים מעורב
מכון וולקני1חובברןmaleהפועל רצים בעבודה וולקני5X5 קמ שליחים גברים
מכון וולקני2קורצמןדניאלmaleהפועל רצים בעבודה וולקני5X5 קמ שליחים גברים
מכון וולקני3רוטברטנתיבmaleהפועל רצים בעבודה וולקני5X5 קמ שליחים גברים
מכון וולקני4קציררועיmaleהפועל רצים בעבודה וולקני5X5 קמ שליחים גברים
מכון וולקני5לוירביבmaleהפועל רצים בעבודה וולקני5X5 קמ שליחים גברים
מעלה ונספחים 1שרמןיהונתן maleמועדון ארוחת הבוקר ירושלים5X5 ק"מ שליחים גברים
מעלה ונספחים 2עזראיהונתןmale5X5 ק"מ שליחים גברים
מעלה ונספחים 3עזראמיכאלmale5X5 ק"מ שליחים גברים
מעלה ונספחים 4יעקוביעדןmale5X5 ק"מ שליחים גברים
מעלה ונספחים 5בינימיניעמיתmale5X5 ק"מ שליחים גברים
משהב"ט 11גרינשטייןמיכאלmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5X5 קמ שליחים גברים
משהב"ט 12שמשעידוmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5X5 קמ שליחים גברים
משהב"ט 13מרחוםאביmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5X5 קמ שליחים גברים
משהב"ט 14קובנייואבmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5X5 קמ שליחים גברים
משהב"ט 155X5 קמ שליחים גברים
משהב"ט 21זיל-ברנפתליmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5X5 קמ שליחים גברים
משהב"ט 22כהןרועיmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5X5 קמ שליחים גברים
משהב"ט 23שמעוניעודדmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5X5 קמ שליחים גברים
משהב"ט 24דוררוןmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5X5 קמ שליחים גברים
משהב"ט 25גלעדגיאmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5X5 קמ שליחים גברים
משהב"ט 31אוריאיתןmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5X5 קמ שליחים מעורב
משהב"ט 32אמיתיגיליfemaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5X5 קמ שליחים מעורב
משהב"ט 33לביעקבmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5X5 קמ שליחים מעורב
משהב"ט 34קופפרטליהfemaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5X5 קמ שליחים מעורב
משהב"ט 35פיינשטייןויקטורmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5X5 קמ שליחים מעורב
משטרת ישראל 11משהצבריmaleקרנות השוטרים5X5 קמ שליחים גברים
משטרת ישראל 12תפיליןאליmaleהפועל רצים בעבודה משטרת ישראל5X5 קמ שליחים גברים
משטרת ישראל 13כץגיאmaleהפועל רצים בעבודה משטרת ישראל5X5 קמ שליחים גברים
משטרת ישראל 14חדדמרדכיmaleהפועל רצים בעבודה משטרת ישראל5X5 קמ שליחים גברים
משטרת ישראל 15תבורארזmaleהפועל רצים בעבודה משטרת ישראל5X5 קמ שליחים גברים
משטרת ישראל 21לואיגנטוmaleהפועל רצים בעבודה משטרת ישראל5X5 קמ שליחים גברים
משטרת ישראל 22וונדהטרקאיmaleהפועל רצים בעבודה משטרת ישראל5X5 קמ שליחים גברים
משטרת ישראל 23שרעביעידןmaleהפועל רצים בעבודה משטרת ישראל5X5 קמ שליחים גברים
משטרת ישראל 24דוקטורביטאוmaleהפועל רצים בעבודה משטרת ישראל5X5 קמ שליחים גברים
משטרת ישראל 25ראבאחוסיםmaleהפועל רצים בעבודה משטרת ישראל5X5 קמ שליחים גברים
משטרת ישראל 31דדוןאולגהfemaleהפועל רצים בעבודה משטרת ישראל5X5 קמ שליחים מעורב
משטרת ישראל 32ממןליאורmaleהפועל רצים בעבודה משטרת ישראל5X5 קמ שליחים מעורב
משטרת ישראל 33אבידןאילןmaleמשטרה5X5 קמ שליחים מעורב
משטרת ישראל 34חדדמרדכיmaleהפועל רצים בעבודה משטרת ישראל5X5 קמ שליחים מעורב
משטרת ישראל 35דהןאורוןmaleהפועל רצים בעבודה משטרת ישראל5X5 קמ שליחים מעורב
משרד החקלאות1סבגאילןmaleהפועל רצים בעבודה משרד החקלאות5X5 קמ שליחים גברים
משרד החקלאות2שביטערןmaleהפועל רצים בעבודה משרד החקלאות5X5 קמ שליחים גברים
משרד החקלאות3אופקתמירmaleהפועל רצים בעבודה משרד החקלאות5X5 קמ שליחים גברים
משרד החקלאות4רובינשטייןגיאmaleהפועל רצים בעבודה משרד החקלאות5X5 קמ שליחים גברים
משרד החקלאות5טופורובגדעוןmaleהפועל רצים בעבודה משרד החקלאות5X5 קמ שליחים גברים
ניסיון 11גבסושיקוmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
ניסיון 12עמרעודדmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
ניסיון 13וינוגרוןדרורmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
ניסיון 14אלישייבלויmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
ניסיון 15חייצחקmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
עיריית נס ציונה1וקניןמושיקוmaleעיריית נס ציונה5X5 קמ שליחים גברים
עיריית נס ציונה2באזובמוריסmaleעיריית נס ציונה5X5 קמ שליחים גברים
עיריית נס ציונה3שייםישראלmaleעיריית נס ציונה5X5 קמ שליחים גברים
עיריית נס ציונה4חנגליאמנוןmaleעיריית נס ציונה5X5 קמ שליחים גברים
עיריית נס ציונה5לויירוןmaleעיריית נס ציונה5X5 קמ שליחים גברים
רפאל1בן ישייוחאיmaleהפועל רצים בעבודה רפאל5X5 קמ שליחים גברים
רפאל2מתיתיהמינוmaleהפועל רצים בעבודה רפאל5X5 קמ שליחים גברים
רפאל3רם אוןמורmaleהפועל רצים בעבודה רפאל5X5 קמ שליחים גברים
רפאל4שפיריהונתןmaleהפועל רצים בעבודה רפאל5X5 קמ שליחים גברים
רפאל5מאיריתומרmaleהפועל רצים בעבודה רפאל5X5 קמ שליחים גברים
רפאל 1001אדטואביmaleהפועל רצים בעבודה רפאל5X5 קמ שליחים גברים
רפאל 1002טובישמוליקmaleהפועל רצים בעבודה רפאל5X5 קמ שליחים גברים
רפאל 1003שנהרערןmale5X5 קמ שליחים גברים
רפאל 1004יגאלתמירmaleהפועל רצים בעבודה רפאל5X5 קמ שליחים גברים
רפאל 1005מלולאשרmaleהפועל רצים בעבודה רפאל5X5 קמ שליחים גברים
רצי גבעתיים1בן אפריםגיאmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
רצי גבעתיים2דניאלצביהfemale5X5 ק"מ שליחים מעורב
רצי גבעתיים3סודאיעינבfemale5X5 ק"מ שליחים מעורב
רצי גבעתיים4שיהראלmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
רצי גבעתיים5אברמוביץדןmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
רצים עם דובי1מילרדוביmaleרצים עם דובי5X5 קמ שליחים מעורב
רצים עם דובי2ארי-עםמאי femaleרצים עם דובי5X5 קמ שליחים מעורב
רצים עם דובי3נאוריאילנהfemaleרצים עם דובי5X5 קמ שליחים מעורב
רצים עם דובי4ארנולדאלוןmaleרצים עם דובי5X5 קמ שליחים מעורב
רצים עם דובי5לב ארירעותfemaleרצים עם דובי5X5 קמ שליחים מעורב
רצים עם דובי21שפרישראלה שפרmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
רצים עם דובי22שינפקריפעתfemale5X5 ק"מ שליחים מעורב
רצים עם דובי23עקיבאאפרתfemale5X5 ק"מ שליחים מעורב
רצים עם דובי24ברליןאוריתfemale5X5 ק"מ שליחים מעורב
רצים עם דובי25שפראלוןmale5X5 ק"מ שליחים מעורב
רצים עם יאיר1אסףפריmaleרצים עם יאיר5X5 קמ שליחים גברים
רצים עם יאיר2סופראיתן maleרצים עם יאיר5X5 קמ שליחים גברים
רצים עם יאיר3עזריהעדיmaleרצים עם יאיר5X5 קמ שליחים גברים
רצים עם יאיר4גואטהעומרmaleרצים עם יאיר5X5 קמ שליחים גברים
רצים עם יאיר5סינגראהרןmale5X5 קמ שליחים גברים
רשות ניירות ערך 11כהןרועיmaleהפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך5X5 ק"מ שליחים גברים
רשות ניירות ערך 12שפיררעודדmaleהפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך5X5 ק"מ שליחים גברים
רשות ניירות ערך 13אלגריסייהודהmaleהפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך5X5 ק"מ שליחים גברים
רשות ניירות ערך 14עמשלוםאביתרmaleהפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך5X5 ק"מ שליחים גברים
רשות ניירות ערך 15מינקוביץאריאלmaleהפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך5X5 ק"מ שליחים גברים
רשות ניירות ערך 21ילין מייטליסשירהfemaleהפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך5X5 ק"מ שליחים מעורב
רשות ניירות ערך 22טוויגעידוmaleהפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך5X5 ק"מ שליחים מעורב
רשות ניירות ערך 23ארוניסאביmaleהפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך5X5 ק"מ שליחים מעורב
רשות ניירות ערך 24ימיןמוטיmaleהפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך5X5 ק"מ שליחים מעורב
רשות ניירות ערך 25הלמראמירmaleהפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך5X5 ק"מ שליחים מעורב
שפי התותחים1שפיאורי male5X5 קמ שליחים מעורב
שפי התותחים2שפיירדןmale5X5 קמ שליחים מעורב
שפי התותחים3שפיעידוmale5X5 קמ שליחים מעורב
שפי התותחים4שפיעמיתmale5X5 קמ שליחים מעורב
שפי התותחים5שפיזיוהfemaleבי"ס חורשה לילדים אוטיסטים5X5 קמ שליחים מעורב
שרות בתי הסוהר 11אלבזשמעוןmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים
שרות בתי הסוהר 12וקניןיוניmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים
שרות בתי הסוהר 13טסמהמנלהmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים
שרות בתי הסוהר 14ימהרןאסיmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים
שרות בתי הסוהר 15בלטהברהןmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים
שרות בתי הסוהר 21בן סימוןמשהmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים
שרות בתי הסוהר 22דסטהמרהmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים
שרות בתי הסוהר 23סבחדודוmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים
שרות בתי הסוהר 24סמאימרדכיmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים
שרות בתי הסוהר 25גזהייאנדלקאוmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס5X5 ק"מ שליחים גברים